خرمشهر

 

مدیر شعبه: داوود شجیل زاده

تعداد راهنما: 12 نفر

   تعداد شناور :1 فروند قایق راهنمابر 

                                      خرمشهر، خیابان فردوسی، نرسیده به گمرک ، ابتدا خیابان کیومرث ، پلاک 94

تلفکس:6- 3513765   کدپستی : 6415813115

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس