بندر امیرآباد

مدیر شعبه : علیرضا میرزایی 

تعداد راهنمایان : 8 نفر

تعداد شناور : 4 فروند یدک کش 

                 1 فروند قایق راهنمابر

آدرس شعبه: بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد    تلفکس: 34623729-011       کدپستی: 4854193555

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس