بندر نوشهر

مدیر شعبه : قهرمان عبداللهی کاکرودی

تعداد راهنمایان : 4 نفر

تعداد شناور : 1 فروند قایق راهنمابر 

آدرس شعبه: مازندران، نوشهر، فردوسی شمالی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

تلفن: 52338075-011  تلفکس: 52358203-011 کدپستی: 4651795365

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس