عملیات راهنمایی کشتی ها

شرکت خدمات دریایی  هدایت کشتی خلیج فارس تنها شرکت خصوصی است که مسئولیت ارائه خدمات راهنمایی را در بنادر جنوبی و شمالی کشور به عهده گرفته است . این شرکت با دارا بودن 65 نفر سر راهنما و 70 نفر راهنما در دیگر درجات ، 26 فروند قایق راهنمابر و بیش از 200 نفر ملوان طنابگیر ، خدمات هدایت کشتی در کانال های قابل دسترسی شامل عملیات پهلو دهی و جداسازی از جمله بستن و باز کردن به/از اسکله ، بویه ، دلفین ، SBM ، SPM  و نظایر آن، هدایت کشتی های فاقد نیروی محرکه  (COLD MOVE) و خدمات راهنمایی در شرایط اضطرار نظیر کشتی به گل نشسته و دچار حریق شده را ارائه مینماید. در این راستا شرکت با تربیت راهنمایان مجرب و بروز رسانی دانش و ارتقاء تخصص آنان با افق دید ده سال آینده، سعی بر ارائه خدماتی ایمن داشته است.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس