هیئت مدیره

منوچهر تاتینا مدیر عامل

عبدالمجید نخلی  ریاست هیئت مدیره 

سمراد معینی  عضو هیئت مدیره

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس