فهرست مناقصات

 

عنوان شماره مهلت دریافت اسناد تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ درج آگهی در روزنامه تاریخ تحویل اسناد نوع وضعیت
خرید فوم آتش نشانی 95-101-1004 95/09/17 95/09/24 95/09/07 95/07/23 مناقصه عمومی غیر فعال
 تعمیر و نگهداری شناورهای (بندر امام خمینی)  96-101-1001 1396/03/17 لغایت 1396/03/25  1396/03/31  1396/03/11  1396/03/30  مناقصه عمومی  فعال
               
               

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس