انتخاب مدیریت شعبه بندر امام شرکت هدایت کشتی خلیج فارس بعنوان مدیر نمونه

 

در مراسمی از سوی مدیر کل بنادر دریانوردی استان خوزستان، مدیریت شعبه بندر امام شرکت هدایت کشتی خلیج فارس بعنوان مدیر نمونه انتخاب و لوح سپاس به ایشان اهدا گردید. 

 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس