جلسه آموزش ایمنی

باتوجه به اهمیت مبحث ایمنی ولزوم آشنایی پرسنل با این موضوع، مدیریت منابع انسانی با هماهنگی واحد آموزش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی نسبت به برگزاری کلاس ایمنی عمومی در شرکت اقدام نمود، همچنین مقرر شد که برگزاری این کلاس ها با حضور اساتید مجرب در شعب نیز با جدیت تشکیل گردد.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس