داکینگ و آنداکینگ

با توجه به حضور شرکت های کشتی سازی در بنادر شمالی و جنوبی کشور و ساخت و تعمیر مسمتر کشتی ها ، خدمات ورود و خروج کشتی از حوضچه های تعمیراتی با توجه به حساسیت عملیات به علت شرایط فیزیکی حوضچه ، مستلزم حضور راهنمایان مجرب و متخصص میباشد. در این راستا شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس توانسته با بهره گیری از راهنمایان مجرب خدمات راهنمایی داکینگ و آنداکینگ را ارائه نماید.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس