عملیات STS

عملیات راهنمایی پهلودهی و جداسازی کشتی به کشتی در تمامی آب های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجیهزات ایمنی پیشرفته شامل فندرهای یوکوهاما، نازل های استاندارد و افسران ایمنی با رعایت قوانین ملی و بین المللی از جمله دستورالعمل ISGOTT برای تانکر های نفتی ، توسط راهنمایان مجرب ارائه میگردد.

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس