هیئت مدیره

کاپیتان امیر حسین مرادی مدیر عامل

کاپیتان عبدالمجید نخلی  ریاست هیئت مدیره 

 مهندس سمراد معینی  عضو هیئت مدیره

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس