نمودار سازمانی

مجمع عمومی سهام داران
هیات مدیره
مدیر عامل
  • معاون مالی و اداری
  • معاون توسعه و برنامه ریزی
  • معاون فنی و مهندسی
  • معاون عملیات
مدیران شعب

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس