جمعه, 04 اسفند 1402 برابر با 23 فوریه 2024

مدیران شعب


 

آقای کاپیتان محمد رضا صابر

مدیر شعبه بندر امام خمینی (ره)

 •  تلفن:06152283617
 • دورنگار: 06152282869
 

آقای کاپیتان علی وفادار

مدیر شعبه بندر شهید رجایی

 •  تلفن:07633524659
 • دورنگار: 07633524631

آقای کشتکار

مدیر شعبه بندر بوشهر

 • تلفن:07733334271
 • دورنگار: 07733333970
 

 آقای کاپیتان سعید آزاده

مدیر شعبه بندر انزلی

 • تلفن:01344992002
 • دورنگار: 01344992767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای عبدالوحید حاتمی

مدیر شعبه بندر نوشهر

 •  تلفن:01152338075
 • دورنگار:01152358203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای  کاپیتان محمد علی معمری

سرپرست شعبه بندر امیرآباد

 •  تلفن:01134623729
 • دورنگار:01134623729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای منصور نجفی شوشتری

سرپرست شعبه بندر چابهار

 •  تلفن:05435321930
 • دورنگار:05435321932

 

 

آقای احمد بوعذار

مدیر شعبه بندر خرمشهر

 •  تلفن:05435321930
 • دورنگار:05435321932